تک

گازهای سرمازا در کولرگازی چه موادی هستند و چگونه عمل میکنند؟

مبردها و مواد سرمازا

 

برای انتقال حرارت از داخل یک محفظه یا اتاق به خارج آن محیط, احتیاج به یک واسطه یا مبرد است. در یک سیستم سرد کننده مکانیکی استاندارد , عمل گرفتن حرارت با تبخیر مایعی در دستگاه تبخیر (Evaporator), و پس دادن آن در دستگاه تقطیر (Condenser) صورت می گیرد و این امر باعث تغییر حالت ماده سرمازا از بخار به مایع می گردد .مایعاتی که بتوانند به سهولت از مایع به بخار و بالعکس تبدیل شوند به عنوان واسطه انتقال حرارت به کار برده می شوند, زیرا این تغییر حالت باعث تغییر حرارت نیز می گردد .برخی از این مواد سرمازا از مواد دیگر مناسب تر هستند . در اصل ماده سرمازا به علت نقطه جوش منفی وقتی از طریق لوله ها به محیط گرم میرسد از مایع به گاز تبدیل شده است و برای انجام این کار نیاز دارد که گرمای محیط را جذب کند پس گرمای محیط را میگیرد به گاز تبدیل میشود و از طریق کمپرسور کشیده شده توسط کندانسور به مایع تبدیل میشود و باز هم به محیط برگشت داده میشود و این چرخه همچنان ادامه دارد.

خصوصیات مواد سرمازا :

 

سیالی که به عنوان ماده سرمازا مورد استفاده قرار می گیرد باید دارای مشخصات زیر باشد:

۱- سمی نباشد.

۲- قابل انفجار نباشد .

۳-اکسید کننده نباشد .

۴- قابل اشتعال نباشد .

۵- در صورت نشت به سهولت قابل تشخیص باشد

۶- محل نشت آن قابل تعیین باشد .

۷- قادر به عمل کردن در فشار کم باشد (نقطه جوش پایین) .

۸- از نوع گازهای پایدار باشد .

۹- قسمت هایی که در داخل مایع حرکت می کند به سهولت قابل روغنکاری باشند.

۱۰- تنفس کردن آن مضر نباشد .

۱۱-دارای گرمای نهان متعادلی برای مقدار تبخیر در واحد زمان باشد .

۱۲-جابجایی نسبی آن برای ایجاد مقدار معینی برودت کم باشد .

۱۳-دارای کمترین اختلاف, بین فشار تبخیر و تقطیر باشد .

۱۴-ماده سرمازا نباید خورنده باشد (ایجاد زنگ زدگی کند) تا ساختن تمام قطعات سیستم از فلزات معمولی با عمر خدمتی طولانی تر عملی گردد.

مبنای مقایسه مواد سرمازای به کار رفته در صنعت سرد کنندگی , بر اساس حرارت تبخیر ۵درجه فارنهایت و حرارت تقطیر ۶۸درجه فارنهایت است .

 

شناسایی مواد سرمازا بوسیله شماره گذاری :

روش جدید مشخص کردن مواد سرما زا در صنایع تبرید , شماره گذاری این مواد است . پیش حرف R که مخفف کلمه REFRIGERANT به معنای سرمازا است نوشته می شود.روش مشخص نمودن شماره ای توسط انجمن مهندسین تهویه ,تبرید و حرارت مرکزی آمریکا متداول شده است .

طبقه بندی مبردها و مواد سرما زا :قیمت کولرگازی برد اینورتر

 

این مواد بوسیله دو سازمان ملی آمریکایی به نام های :

(NRSC (The national refrigeration safety code

(NBFU (The national board of fire underwriters

 

طبقه بندی شده اند.

سازمان اول تمام مایعات سرمازا به سه گروه زیر تقسیم بندی می کند:

گروه اول : بی خطر ترین مواد که شامل R500 , R14 , R13 , R502 , R744 ، R13BL , R22 , R30 , R12 , R114 , R21 , R11 , R113 می باشد.

گروه دوم : مواد سمی و تا حدی قابل اشتعال که شامل : R717 , R40 , R764 , R1130 , R160 , R611 می باشد.

گروه سوم : مواد قابل اشتعال که شامل : R50 , R1150 , R170 , R290 می باشد.

موسسه NBFU نیز مواد سرمازا را نسبت به درجه سمی بودن آن ها طبقه بندی کرده است که شامل شش گروه است که بی خطر ترین آن ها گروه یک است.

گروه اول :

R744 Carbon Dioxide ، R12

R-13B1 Kulene-131

R-21

R-114 6

R-30 Carrene No. 1 4
R-11 6
R-22 5
R-113 4
R-500 6
R-502 6
R-503 6
R-504 6
R-40 Methylene Chloride 4

گروه دوم :

 

R-717 Ammonia 2

R-1130 Dichloroethylene 4

R-160 Ethyl Chloride 4

R-40 Methyl Chloride 4

R-611 Methyl Formate 3

R-764 Sulphur Dioxide 1

گروه سوم :

 

R-600 Butane 5

R-170 Ethane 5

R-601 Iso Butane 5

R-290 Propane 5