بررسي عيب يابي و تعمير کولر گازي :

 

كمپرسور استارت نمي‌كند و صدايي از آن به گوش نمي‌رسد.

 

1- ارتباط الكتريكي با شبكه قطع است:

كليد را از حالت OFF خارج و روي يكي از حالت‌هاي عملكرد كولر (سرمايش - فن تنها و ... ) قرار دهيد.

 

2- فيوز سوخته است:

فيوز را عوض كنيد.

 

3- ارتباط الكتريكي نادرست است:

سيم كشي را بررسي و اصلاح نماييد.

 

4- اورلود عمل نموده است:

منتظر بمانيد تا اورلود مدار را برقرار سازد.

 

5- ترموستات باز است:

منتظر بمانيد تا ترموستات عمل كند و در صورت متناسب بودن دما با نقطه عملكرد آن جهت معيوب بودن ترموستات آن را بررسي نمابيد.

 

 

كمپرسور استارت نمي‌كند اما اورلود عمل مي‌نمايد.

 

1- ولتا‍ژ پايين است.

دليل آن بررسي و رفع گردد.

 

2- ارتياط الكتريكي اجزا نادرست است.

سيم كشي را اصلاح نمائيد.

 

3- خازن استارت معيوب است.

خازن را تعويض نماييد.

 

4- رله استارت همواره باز است.

رله را تعويض نماييد.

 

5- فشار كندانسور بالاست.

دلايل بالا بودن فشار (مثل وكيوم نشدن دستگاه و ...) را بررسي نماييد.

 

6- شار‍ژ دستگاه اضافي است.

مبرد اضافي را تخليه نماييد.

 

7- كمپرسور اشكال مكانيكي دارد.

كمپرسور را تعويض نماييد.

 

8- سيم پيچ كمپرسور باز يا اتصال كوتاه است.

كمپرسور را تعويض نماييد.

 

 

كمپرسور راه اندازي مي‌شود اما قطع و وصل كولر سريع انجام مي‌شود (اورلودهاي مكرر).

 

1- ولتا‍ژ پايين است:

دليل آن بررسي و رفع گردد.

 

2- اورلود معيوب است:

آن را تعويض نماييد.

 

3- فشار رانش بالاست:

دليل آن بررسي و رفع گردد.

 

4- فشار ساكشن بالاست:

دليل آن بررسي و رفع گردد.

 

5- سيم پيچ كمپرسور اتصال كوتاه شده است.

كمپرسور را تعويض نماييد.

 

 

دستگاه راه اندازي مي‌شود و پي‌درپي قطع و وصل مي‌گردد.

 

1- اورلود:

به بند 3 رجوع شود.

 

2- ترموستات:

اختلاف زماني قطع و وصل ترموستات صحيح نبوده و بايد تنظيم شود.

 

3- بالا بودن فشار بدلايل زيز سيستم را قطع مي‌كند:

ناكافي بودن جريان هوا:

حجم هوادهي به كندانسور بررسي گردد.

 

شارژاضافي:

ميزان اضافي آن تخليه گردد.

 

وجود هوا در سيستم:

سيستم تخليه و وكيوم شارژ گردد.

 

4- پايين بودن فشار بدلايل زير سيستم را قطع مي‌كند:

سوپاپ كمپرسور نشتي دارد:

كمپرسور تعويض گردد.

 

شارژ گاز ناكافي است:

ابتدا نشت يابي سپس دستگاه شارژ گردد.

 

لوله موئين مسدود است:

لوله موئين تعويض گردد.

 

 

سيستم به طور مداوم كار مي كند و ترموستات عمل نمي نمايد.

1- ناكافي بودن مبرد:

نشتي سيستم بررسي و دستگاه شارژ گردد.

 

2- وجود گازهاي تقطير ناپذير (مانند هوا و ...) در سيستم:

سيستم تخليه و وكيوم شارژ گردد.

 

3- لوله موئين درست انتخاب نشده است:

از اندازه صحيح آن استفاده شود.

 

4- پنجره‌ها و درهاي رو به بيرون اتاق باز است:

درها و پنجره‌ها بسته شوند.

 

5- سطح اواپراتور يخ زده يا كثيف است:

بررسي و رفع عيب گردد.

 

6- فيلتر دراير مسير را مسدود نموده است:

فيلتر را تعويض نماييد.

 

7- ظرفيت دستگاه مناسب با فضاي مورد استفاده انتخاب نشده است:

دستگاه ديگري را با مشاوره شركت نصب نماييد.

 

8- چرخش بلوور وجود ندارد:

بررسي و رفع عيب گردد.

 

 

خازن استارت سوخته يا اتصال كوتاه يا باز است.

 

1- رله بطور صحيح قطع و وصل نمي‌كند:

پلاتين‌ها را تميز و در صورت غير موثر بودن رله را تعويض نماييد.

 

2- بدلايل زير رله استارت در مدت طولاني در مدار بافي مي‌ماند:

ولتا‍‍ژ شبكه پايين است:

دلايل بررسي و رفع عيب شود.

 

رله انتخابي مناسب نمي‌باشد:

رله تعويض شود.

 

3- قطع و وصل دستگاه به طور مداوم انجام مي‌شود:

دلايل بررسي و رفع عيب گردد.

 

4- خازن مناسب انتخاب نشده است:

با مشاوره‌ي شركت خازن صحيح انتخاب گردد.

 

 

خازن رانينگ معيوب است.

 

1- خازن انتخابي نامناسب است:

خازن را صحيح انتخاب نماييد.

 

2- ولتا‍ژ شبكه بالاست:

دلايل بررسي و رفع عيب شود.

 

 

   رله معيوب يا سوخته است.

 

1- رله انتخابي مناسب نمي باشد:

رله مناسب انتخاب گردد.

 

2- رله در وضعيت نامناسب نصب شده است:

وضعيت نصب آن بررسي و اصلاح گردد.

 

3- ولتاژ شبكه بالا يا پايين است:

دلائل بررسي و رفع عيب گردد.

 

4- قطع و وصل دستگاه مداوم مي‌باشد:

دلائل بررسي و رفع عيب گردد.

 

5- خازن رانينگ مناسب نمي باشد:

با خازن مناسب تعويض نماييد.

 

 

ساكشن يخ زده يا مرطوب است.

 

1- لوله موئين مناسب انتخاب نشده است:

از لوله موئين با قطر كم‌تر و يا با طول بلندتر استفاده شود.

 

2- فن اواپراتور عمل نمي‌كند:

دلايل بررسي و اصلاح شود.

 

3- شارژ دستگاه زياد مي‌باشد:

شارژ اضافي تخليه گردد.

 

4- سطح اواپراتو يا فيلتر كثيف و مسدود است:

تميز كرده تا رفع عيب گردد.

 

 

خط مايع يخ بسته و يا مرطوب است.

 

1- فيلتر دراير كثيف است:

فيلتر تعويض گردد.

 

2- شارژ مبرد كم است:

به ميزان مناسب شارژ گردد.

 

 

دستگاه صدا دارد.

 

1- لوله‌ها ارتعاش دارند:

دلايل بررسي و رفع عيب گردد.

 

2- دستگاه به طور صحيح روي نگهدارنده نصب نشده است:

دلايل بررسي و رفع عيب گردد.

 

3- كمپرسور صدا دارد:

در صورت صحيح بودن وضعيت نصب كمپرسور تعويض مي‌گردد.

 

4- بدنه دستگاه ضعيف بوده و ارتعاشات به آن منتقل مي‌گردد:

دلايل بررسي و رفع عيب گردد.

 

 

كمپرسور نمي‌تواند در حالت PSC استارت نمايد.

 

1- ولتاژ شبكه پايين است:

دلايل بررسي و رفع عيب گردد.

 

2- فشار سيستم متعادل نشده است:

زمان بيش‌تري صبر نموده تا متعادل گردد ودر غير اينصورت دلايل بررسي و رفع عيب گردد.

 

3- فشار كولر در حالت خاموشي بالاست:

ميزان فشار در حالت خاموشي كولر نبايستي از 170 psi بالاتر باشد.

 

4- خازن مناسب انتخاب نشده است:

خازن با ظرفيت مناسب انتخاب گردد.

 

5- جريان كافي از سيم‌ها عبور نمي‌نمايد:

بررسي و سيمها بطور مناسب انتخاب گردند.

 

6- در موقع استارت افت ولتاژ ناگهاني بوجود مي‌آيد:

دلايل بررسي و رفع عيب گردد.

 

 

پيستون شير چهار راهه برقي در موقعيت مياني قرار دارد گرفته و كولر در هر دو حالت سرمايش و گرمايش، به شكل گرمايش عمل مي‌نمايد.

 

1- لوله‌هاي موئين متصله به شير برقي چهر راه مسدود است:

در صورت امكان‌پذير بودن رفع عيب گردد در غير اينصورت شير برقي تعويض شود.

 

2- سولونوئيد ولو در اختلاف فشار پايين عمل مي‌كند:

دلايل آن بررسي و رفع عيب گردد.

 

3- ولتاژ پايين است:

دلايل آن بررسي و رفع عيب گردد.

 

4- مسير حركت پيستون شير برقي مسدود است:

شير برقي تعويض گردد.