تک

عيب يابي و تعمير کولر گازي :

 

متن :

 

   کولر روشن نمي‌شود.

 

 

علت:

 

1- پريز برق ندارد، دوشاخه يا سيم رابط کولر معيوب است:

با بررسي برق پريز و اطمينان از سالم بودن آن، بدنه کولر را با احتياط جدا نموده و پس از آن که دو شاخه را وارد پريز نموديد، توسط ولت‌متر مقدار برق را در ترمينال اصلي مورد اندازه گيري قرار دهيد. اگر در ترمينال اصلي ولتاژ وجود نداشت ابتدا دو شاخه و سپس سيم رابط را تعويض نماييد البته در صورتي که در بر رسي دو شاخه، عيب خاصي مشاهده نشده باشد.

 

2- کليد اصلي خراب است:

در بعضي از کولرها کليد قدرت وجود دارد که در واقع فاز اصلي مدار از اين کليد عبور نموده. در صورت معيوب بودن کليد قدرت، به سبب عدم وجود فاز در مدار، عيب 1 مشاهده مي‌شود. کليد قدرت را مي‌توان پس از خارج نمودن دو شاخه از پريز مورد آزمايش قرار داد بهتر است يکي از سر سيم‌ها را جدا کنيد. اهم متر را بر روي رنج 1*R قرار داده و رابط ها را به پايه‌هاي کليد متصل سازيد. اگر کليد سالم باشد با قرار دادن آن بر روي حالت ON، عقربه منحرف شده و عدد صفر را نشان مي‌دهد. در همين زمان با حرکت کليد بر روي حالت OFF عقربه به سمت بي نهايت باز مي‌گردد. در غير اين صورت کليد معيوب است و مي‌بايست آن را تعويض نماييد.

 

3- سيم‌هاي رابط قطع شده‌اند:

اگر در سيم بندي مدار اصلي، فاز يا نول قطع شده باشد، عيب 1 بوجود مي‌آيد بنابراين لازم است صحت اتصالات تا محل انشعاب بين ترموستات و کليد موتور فن بررسي شود.

 

 

 

  موتور فن روشن مي‌شود اما کمپرسور براه نمي‌افتد.

 

علت:

 

1- فاز يا نول اصلي کمپرسور قطع است:

سيم‌هاي رابط را مورد بر رسي قرار دهيد. در صورت مشاهده سيمي که از محل اتصال خود خارج شده، نسبت به اتصال مجدد آن اقدام نماييد.

 

2- ترموستات خراب است:

دو شاخه کولر را از پريز خارج نموده و پس از جدا نمودن سيم‌هاي رابط ترموستات رابط هاي اهم متر را به آن متصل نماييد. با حرکت ترموستات (ولوم ترموستات) در جهت عقربه‌هاي ساعت، عقربه اهم متر منحرف شده و در حدود عدد صفر مي‌ايستد و با قطع ترموستات (حرکت ولوم در جهت خلاف عقربه ساعت) عقربه به سمت بي‌نهايت باز مي‌گردد. اگر به هنگام تست کليد، موارد مذکور مشاهده نشد کليد ترموستات معيوب است. ترموستات را تعويض نماييد. حتما هنگام خريد ترموستات جديد، توجه داشته باشيد که ترموستات مختص کولر گازي را خريداري نماييد.

 

3- اورلود دائما در حالت قطع است:

کنتاکت‌هاي اورلود در حلت عادي به يکديگر متصل هستند که اين اتصال بوسيله اهم متر ديده مي‌شود در غير اين صورت اورلود با شماره کد مشابه خود تعويض مي‌شود. لازم است ذکر شود در اکثر کولرهاي گازي اورلود درون پوسته آهني کمپرسور تعبيه شده که در اين صورت رفع عيب قدري مشکل مي‌شود.

 

4- کمپرسور معيوب است:

بهتر است کمپرسور را در حالي که متصل به برق است مورد آزمايش قرار دهيد. کولر را روشن نموده و موتور فن را به حرکت اندازيد. ترموستات را نيز در حالت روشن قرار داده و اگر از قبل سر سيم‌هاي موتور را شناسايي نموده‌ايد، ابتدا ولتاژ دو سر اصلي و مشترک و کمکي را مورد اندازه گيري قرار دهيد واگر به هر دو سيم پيچ ولتاژ به اندازه کافي مي‌رسد اما حرکت نمي‌کند بايد کمپرسور را تعمير يا تعويض نماييد.

 

5- خازن راه انداز کمپرسور معيوب است:

اگر خازن معيوب باشد، به محض حرکت ترموستات در جهت عقربه‌هاي ساعت موتور ميل به حرکت از خود نشان مي‌دهد اما براه نمي‌افتد. عموما اين حالت کمپرسور توسط کم نور شدن لامپ‌هاي روشنايي منزل قابل رويت و تشخيص است. بواسطه جريان اضافي که کمپرسور در اين حالت مي‌کشد، اورلود نيز عمل مي‌کند. خازن را از مدار خارج نموده و پس از تخليه به يکي از روش‌هاي گفته شده در مبحث خازن‌ها آن را آزمايش کنيد. در صورت مشاهده‌ي عيب خازن، نسبت به تهيه‌ي خازن جديد اقدام نماييد.

 

 

 

   کليد فن را روي تمام حالت‌ها قرار داده‌ايم اما فن روشن نمي شود (کمپرسور عمل مي کند)

 

علت

 

1- فاز يا نول اصلي فن قطع شده است:

از جمله احتمالات مي‌تواند اين باشد که فاز کليد چند حالته و يا نول خود موتور فن قطع شده باشد. دو خط مذکور را بررسي نموده و در صورت مواجهه با پارگي و يا جدا شدن سيمي از کنتاکت خود، عيب را بر طرف سازيد تا فن به کار خود ادامه دهد.

 

2- کليد فن خراب است:

کولر را از برق جدا نموده و پس از آزاد ساختن کنتاکت‌هاي کليد فن، يکي از رابط هاي اهم متر را روي کنتاکت ورودي فاز قرار داده و با زدن کليد (حالت 1)، مي‌بايست با اتصال رابط دوم اهم متر بر روي يکي از پايه‌ها، عقربه منحرف و در حدود صفر بايستد. در حالت 2 کليد رابطين اهم متر بر روي کنتاکت مشترک و يکي ديگر از پايه‌ها ارتباط را نشان خواهد داد و از آن جا که فن به هيچ وجه روشن نمي‌شود در آزمايش کليد هيچ کدام از حالت‌هاي کليد انحراف عقربه در اهم متر را ايجاد نمي‌سازد (اگر کليد خراب باشد). کليد را تعويض کنيد تا موتور فن با حرکت کليد براه افتد.

 

3- خازن راه انداز موتور فن معيوب شده:

اگر مشکل از خازن باشد، با حالت 1 کليد فن، موتور صداي هوم داده و شروع به آمپر کشي مي‌کند که اگر به موقع کليد فن در حالت خاموشي قرار نگيرد، موتور فن خواهد سوخت. همين واکنش موتور در ساير حالت‌هاي کليد فن نيز با کمي شدت يا ضعف مشاهده مي‌شود خازن راه انداز موتور فن را از مدار خارج نموده و پس از تخليه به يکي از روش‌هاي گفته شده در مبحث تست خازن‌ها آن را آزمايش نماييد اگر خازن معيوب است آن را تعويض نماييد.

 

4- موتور فن معيوب است:

از آن جا که موتور فن قدري پيچيده است و از انواع آسنکرون‌هاي چند سرعته محسوب مي‌شود. تشخيص سيم پيچ معيوب و رفع عيب آن تا حدودي مشکل است توصيه مي‌شود موتور را به تعميرگاه منتقل و رفع عيب آن را به تعمير کاري مجرب واگذار کنيد.

 

5- ترموستات تنظيم نيست:

ترموستات را بر روي درجه مناسب قرار دهيد تا سرمايي که کولر ايجاد مي‌کند پاسخگوي نياز محيط باشد.

 

 

 

   کمپرسور و فن هر دو در حال کارند اما خنک کنندگي کولر بسيار کم است.

 

علت

 

1- موتور فن نيم سوز شده:

اگر سرعت فن تقليل يابد، سرماي کم‌تري وارد محيط مي‌شود در نتيجه عملکرد کولر مطلوب نخواهد بود موتور فن را به تنهايي مورد آمپر کشي قرار دهيد. اگر جريان اضافي مي کشد، نيم سوز است، نسبت به تجديد سيم پيچي موتور فن اقدام نماييد.

 

2- فيلتر خروجي هوا کثيف است:

در اولين تصوير همين صفحه مراحل دستيابي به فيلتر نشان داده شده، پس از خروج فيلتر آن را کاملا تميز نماييد. جهت شستشوي فيلتر به مندرجات دفتر چه هاي راهنما دقيقا توجه کنيد.

 

3- مسير ورودي هوا مسدود شده است:

کمپرسور و فن هر دو در حال کارند اما خنک کنندگي کولر بسيار کم است.

 

4- ياتاقان‌هاي محور فن خراب است:

از آن جا که صحت عملکرد ياتاقان‌ها در سرعت محور فن بسيار موثر است خرابي آن‌ها علاوه بر آنکه هواي خروجي را کاهش مي‌دهد صداي شديدي را نيز ايجاد مي‌سازد. در صورت مشاهده اين عيب ياتاقان‌ها را تعويض نماييد.

 

 

   بدنه کولر گازي برق دارد

 

اتصال بدنه ممکن است از کمپرسور و يا فن، خازن‌ها و يا سيم‌هاي رابط باشد. مانند ساير لوازم خانگي ابتدا ارتباط الکتريکي مصرف کننده‌هاي ماشين را با مدار قطع نماييد اگر اتصال بدنه از بين رفت يکي از آن‌ها داراي اتصال بدنه است هر کدام از مصرف کننده‌ها را جدا گانه بوسيله اهم متر يا لامپ سري تست نماييد و در صورت برخورد با قطعه معيوب، ساير اتصالات مدار را به شکل اوليه باز گردانيد و اتصال بدنه آن مصرف کننده را بر طرف نماييد. اما اگر با قطع مصرف کننده‌هاي مدار، اتصال بدنه همچنان بر قرار بود، سيم بندي مدار را تعويض نماييد.

 

 

   سرماي کولر بيش از حد زياد است و عليرغم کار مداوم اتومات نمي‌کند.

 

اين عيب مي‌تواند از جوش خوردن کنتاکت‌هاي کليد درون ترموستات باشد ولوم ترموستات را در جهت خلاف عقربه‌هاي ساعت (به سمت صفر) بچرخانيد. اگر ترموستات خاموش نشد آن را تعويض کنيد البته مي‌توان قابه مخصوص ترموستات را جدا نموده با سمباده کشي سطح کنتاکت‌ها، از آن‌ها مجددا استفاده نمود اما تجربه نشان داده است کنتاکت هاي جوش خورده پس از مدت اندکي مجددا دچار همين عيب مي‌شوند زيرا سطح پلاتين‌ها فرسوده شده تعويض ترموستات منطقي‌تر است زيرا کار مداوم کولر به کمپرسور آسيب مي‌رساند و در مقابل قيمت ترموستات تعمير کمپرسور به هيچ وجه مقرون به صرفه نيست.

 

اين عيب مي‌تواند از خروج لوله بلوي ترموستات از جايگاه خودش نيز ناشي شده باشد. همچنين اين عيب مي‌تواند از ايجاد حفره باريکي در سيستم گاز ترموستات نيز ايجاد شود اگر کليد ترموستات سالم است (جوش نخورده) و لوله بلو نيز در محل خودش است گاز درون ترموستات از خفره باريکي خارج شده و بناچار مي‌بايست ترموستات را تعويض نماييد. اگر سيم بندي مدار را تغيير داده‌ايد و يا تجديد نموده‌ايد، يکي از احتمالات اشتباه در سيم بندي مدار است. مدار را مجددا مورد بررسي قرار دهيد.

 

 

   با قرار دادن کليد قدرت کولر بر حالت ON فيوز مخصوص کولر و يا فيوز منزل قطع مي‌شود

 

اتصال کوتاه در کولر عموما به سبب فاسد شدن عايق خازن‌هاي راه انداز مي‌باشد. در پوش کولر را جدا نموده و به ظاهر خازن‌ها توجه نماييد اگر در بدنه خازن‌ها يا يکي از خازن‌ها آثار سوختگي و يا شکافي مشاهده شد، خازن معيوب است، خازن را تعويض کنيد.

 

اتصال کوتاه مي‌تواند در کمپرسور يا فن نيز رخ دهد از اينرو سيم‌هاي رابط آن‌ها را جدا نموده، کولر را مجددا روشن نماييد. اگر اتصال کوتاه صورت نگرفت، يا کمپرسور دچار اتصالي است و يا موتور فن که هر کدام را جداگانه بررسي و مورد معيوب را رفع عيب نماييد.

اما اگر با توجه به خارج نمودن فن و کمپرسور از مدار اتصالي همچنان رخ دهد کل سيم بندي مدار را تعويض نماييد.

 

 

   با روشن کردن موتور فن و يا کمپرسور در کولر اتصال کوتاه رخ مي‌دهد

 

رجوع شود به پاراگراف بالا

 

 

   بادي که از کولر خارج مي‌شود گرم است.

 

اين عيب مي‌تواند با روشن نشدن کمپرسور مرتبط باشد صرف‌نظر از اين عيب و به فرض آنکه کمپرسور در حال کار باشد بر اثر نشت، گاز فريون 22 از کولر خارج شده است که مي‌بايست توسط تعمير کاري مجرب بوسيله فشاردهي محل نشت، مشخص شده و پس از جوش‌کاري و آزمايش مجدد بوسيله فشار دهي، هواي درون لوله‌ها بوسيله وکيوم پمپ (پمپ تخليه هوا) تخليه شده و سپس شارژ گاز صورت پذيرد. اگر پروانه خنک کننده کندانسور هرزگرد شده باشد وعمل خنک شدن گاز درون آن صورت نگيرد سرماي ايجاد شده توسط کولر شديدا تحت تاثير قرار گرفته و به هيچ وجه قابل مقايسه با شرايط خنک شدن گاز درون کندانسور نخواهد بود.

 

مورد مذکور را مي‌توان با بر داشتن دريچه کولر و يا جدا نمودن در پوش کولر مشاهده و رفع عيب نمود. علت ديگري که مي‌تواند اين عيب را بوجود آورد طولاني بودن توقف‌هاي ترموستات است که در نتيجه آن، تبريد کولر شديدا کاهش مي‌يابد. ترموستات را تنظيم نماييد.